zapytaj o ofertę

Relacje inwestorskie

1. O firmie (o spółce, o nas)
Aqua Serwis Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiu
Adres spółki: ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
NIP              8971795733
REGON        022317530

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000490855.
Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, ul Poznańska 16, 53-630 Wrocław

 2. Akcjonariat (akcjonariusze)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych dzieli się na 100.000,00 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja oraz 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

Dane jedynego akcjonariusza:
Nowaera Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

3. Dematerializacja akcji
–    W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie
papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca
dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
–    Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
–    Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. Kominiarskiej 17, 51-180 Wrocław
–    Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami
telefon: 71 311 03 36, adres mailowy: sekretariat@aqua-serwis.eu

–    Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce (publik. 28.09.2020) – pobierz
–    Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce (publik. 13.10.2020) – pobierz
–    Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce (publik. 28.10.2020) – pobierz
–    Czwarte wezwanie do złożenia akcji w spółce (publik. 12.11.2020) – pobierz
–    Trzecie wezwanie do złożenia akcji w spółce (publik. 27.11.2020) – pobierz

4. Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną
organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.021.893.140,00 zł, w pełni wpłaconym.

–      Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – pobierz

5. Walne zgromadzenia

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad i projektami uchwał

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 04.06.2020 r.
1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Sprawozdanie Finansowe z 2019 – pobierz
3. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz
5. Podjęte Uchwały – pobierz

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 30.10.2020 r.
1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Podjęte Uchwały – pobierz

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 02.02.2021 r.
1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Podjęte Uchwały – pobierz

IV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 23.08.2021 r.
1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Sprawozdanie Finansowe za 2020 – pobierz
3. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz
5. Podjęte Uchwały – pobierz

V. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 15.02.2022 r.
1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Podjęte Uchwały – pobierz

VI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 14.06.2022 r.
1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Sprawozdanie Finansowe za 2021 – pobierz
3. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz
5. Podjęte Uchwały – pobierz