zapytaj o ofertę

Relacje inwestorskie

1. O firmie (o spółce, o nas)
Aqua Serwis Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiu
Adres spółki: ul. Kominiarska 17, 51-180 Wrocław
NIP              8971795733
REGON        022317530

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000490855.
Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS, ul Poznańska 16, 53-630 Wrocław

 2. Akcjonariat (akcjonariusze)
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000,00
(słownie: sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, oznaczone jako akcje serii A
o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000, są akcjami na okaziciela.

Dane jedynego akcjonariusza:
Nowaera Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

3. Dematerializacja akcji
–    W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie
papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca
dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
–    Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
–    Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. Kominiarskiej 17, 51-180 Wrocław
–    Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami
telefon: 71 311 03 36, adres mailowy: sekretariat@aqua-serwis.eu
–    Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce
–    Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce

4. Rejestr akcjonariuszy
–      Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy
–      Regulamin Rejestru akcjonariuszy
–      Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez [….]

5. Walne zgromadzenia

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad i projektami uchwał

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 04.06.2020
1. Informacja o ZWZA – pobierz
2. Sprawozdanie Finansowe z 2019 – pobierz
3. Dodatkowe informacje do SF – pobierz
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta – pobierz
5. Podjęte Uchwały – pobierz