zapytaj o ofertę

Relacje inwestorskie

  1. O firmie (o spółce, o nas)

Aqua Serwis Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiu

Adres spółki: ul. Kominiarska 17, 51-180 Wrocław

NIP              8971795733

REGON        022317530

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000490855. Akta spółki przechowywane są w Sąd rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, ul Poznańska 16, 53-630 Wrocław

 

  1. Akcjonariat (akcjonariusze)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda akcja.

Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000, są akcjami na okaziciela.

 

Dane jedynego akcjonariusza:

Nowaera Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

  1. Dematerializacja akcji

–    W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do
31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

–    Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

–    Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. Kominiarskiej 17, 51-180 Wrocław

–    Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – telefon: 71 311 03 36, adres mailowy: sekretariat@aqua-serwis.eu

–    Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce [link]

–    Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce [link]

 

  1. Rejestr akcjonariuszy

–      Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy [link pdf]

–      Regulamin Rejestru akcjonariuszy [link pdf]

–      Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez [….]

 

  1. Walne zgromadzenia

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad i projektami uchwał [link pdf]